Tuyên truyền gớp phần thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh ( Kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cán bộ, đảng viên luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản lý luận quý báu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là ngọn cờ lý luận đưa cách mạng Việt Nam đi thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng, nền tảng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động”.  Thực tiễn cho thấy, tư tưởng về con người là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chuẩn mực để xây dựng nhân cách con người Việt Nam, người cán bộ, đảng viên.